Interný grantový program Regióny 2021

Interný grantový program Regióny je realizovaný v spolupráci s SPP a Nadáciou SPP, ktorá realizáciu programu podporí sumou 50 000,- €. Účelom grantového programu Regióny je podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Ekofond SPP vyhradil finančné prostriedky, ktoré sú určené na podporu verejnoprospešných projektov s cieľom skvalitniť život v obciach a v mestách.

Podporované oblasti

  • Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu
  • Zachovanie tradícií a kultúrneho dedičstva
  • Ochrana zdravia a zveľaďovanie životného prostredia

Oprávnení žiadatelia

  • obec, mesto, mestská časť, základné školy, mimovládne organizácie a športové kluby.Podmienky GP Regióny 2021   Podporené projekty