Podporujeme zelené vzdelávanie

Projekt Zelená škola na Slovensku realizuje a koordinuje CEEV Živica už 16 rokov. Jedná sa o medzinárodný program, garantom medzinárodného programu Ecoschools je Foundation for Environmental Education. Ide o najväčši envirovýchovno-vzdelávací program na Slovensku aj vo svete. Do 16. ročníka (2020/2021) sa zaregistrovalo 226 škôl.

Prihlasovanie do ďalšieho ročníka 2021/2022 už prebieha.Sme generálnym partnerom projektu

Cieľom programu je podpora školských komunít, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci menia svoje environmentálne správanie, čím prispievajú k zmierneniu vplyvu školy na klimatické zmeny.

Samotný envirovýchovno-vzdelávaci program Zelená škola, je vlastne škola zmeny. Školy materské, základné, stredné alebo špeciálne, zapojené do programu realizujú konkrétne opatrenia na znižovanie ekologickej stopy a podporujú inovatívne spôsoby výučby. Do procesu zmien sú zapojení všetci - učitelia, žiaci, školník, upratovačka, rodičia, starosta a podobne.

Školy pri svojej práci v programe využívajú metodiku siedmych krokov, aby sa na školách diali pozitívne zmeny v oblasti životného prostredia, vzájomných vzťahov, spolupráce a celkovej atmosféry na škole. Školy zapojené v programe si vyberajú jednu z oblastí, na ktorú sa budú dva roky sústreďovať a pracovať v nej na zmenách.Energetické esá

Energetické esá pre šk. rok 2020/2021

"Komu sa nelení, tomu sa zelení", povedali si riaditelia jedenástich základných a stredných škôl a v školskom roku 2020/2021 sa zapojili aj napriek náročnej situácii, do pilotného programu Energetické esá.

V rámci tohto programu je na každej škole vytvorený akčný tím učiteľa a dvaja žiaci, ktorí absolvovali webináre pre zlepšenie vedomostí v oblasti výroby a spotreby energie a naučili sa praktické tipy, ako šetriť energiami. Akčné tímy na školách urobili základný energetický audit (hospodárenie s energiou, jej úniky, využívanie stand-by režimu, energetická trieda spotrebičov a pod.) a na jeho základe navrhnú opatrenia – organizačné a technické, ktoré by jej spotrebu znížili. Cieľom bude znížiť jej spotrebu min. o 10 % (bude závisieť od východiskového stavu školy).

Prvý webinár viedol expert z SPP, Ing. David Széplaky. Diskutoval o rôznych témach súvisiacich s energetickou efektívnosťou, možných úsporných opatreniach na školách, znižovaní spotreby energie zavedenými opatreniami a pod. Účastníci ho odmenili veľmi pozitívnou spätnou väzbou, ocenili užitočné informácie, ktoré im poskytol.

Vo februári, keď boli školy otvorené, sa nám pri dodržaní prísnych epidemiologických opatrení, podarilo zorganizovať termosnímkovanie na všetkých zúčastnených školách. Termnosnímkovanie viedol skúsený technik, ktorý členom akčných tímov vysvetľoval, ako sa termosnímkovanie robí a aký má zmysel. Žiaci si sami mohli vyskúšať prácu s termokamerou a spolu s technikom zistili, kadiaľ uniká z budovy teplo a spolu s učiteľmi vedeli navrhnúť potrebné opatrenia na zlepšenie stavu. Termosnímky školských budov budú využité pri výučbe a zároveň akčné tímy Energetické esá sa pokúsia navrhnúť sériu opatrení na zabránenie únikov tepla. Škola tieto zistenia a návrhy odprezentuje svojmu zriaďovateľovi, s cieľom pripraviť realizáciu projektov na zníženie týchto únikov.

Naším cieľom pri podpore projektu Zelená škola je vzbudiť záujem žiakov, rodičov a škôl o témy súvisiace s výrobou a spotrebou energie. Aktívny záujem žiakov o to, akú má škola energetickú spotrebu, aké sú možnosti jej zníženia a ako ju môžu žiaci ovplyvniť svojím správaním, analýza aký má dopad táto energetická spotreba na životné prostredie, aké sú s touto spotrebou spojené emisie CO2 , umožní škole začať aktívne realizovať opatrenia na zníženie účtov za energiu a zníženie jej negatívnych dopadov na životné prostredie – to na jednej strane. Na druhej strane je našou motiváciou vzbudiť záujem žiakov o túto problematiku a otvoriť im novú oblasť ich možnej budúcej profesionálnej orientácie.