Víťazi súťaže Ekofondu SPP s názvom Greenfluenceri a energia sú už známi

Pilotný ročník súťaže Greenfluenceri a energia je oficiálne ukončený. Súťažné tímy mali 227 dní na to, aby pripravili, zrealizovali a zodpovedne odkomunikovali svoj projekt, s ktorým zabojovali o jednu z piatich hlavných cien. Víťazmi sa stali štyri základné školy - z Dolného Kubína, Košíc, Makova a Liskovej a gymnázium z Trnavy.

Ekofond SPP v roku 2022 vyhlásil pilotný ročník súťaže „Greenfluenceri a energia“. Súťažili tímy základných a stredných škôl, ktoré tvorili koordinátor projektu a traja žiaci vo veku nad 13 rokov. Spolu sa prihlásilo 41 tímov, ktoré mohli získať vzdelávacie predstavenie pre žiakov, zorganizované v rámci vyučovania, finančnú výhru 1000 eur, ktoré môže škola použiť na podporu vzdelávacieho procesu podľa vlastného uváženia, zaujímavé a atraktívne ceny pre žiakov súťažného tímu a odmenu pre koordinátora projektu.

Cieľom súťaže je vzbudiť u žiakov záujem o ochranu životného prostredia, rozšíriť „energetickú gramotnosť“, motivovať ich k realizácii konkrétnych projektov a aktivít, k tímovej spolupráci a kritickému mysleniu pri práci s informáciami, ale taktiež učiť mladých ľudí korektne komunikovať na sociálnych sieťach.. Prácou na projekte získavajú žiaci a študenti praktickú skúsenosť aj z oblasti tvorby a riadenia projektov, komunikácie s rôznymi komunitami a aj z crowdfundingu, pretože sa museli usilovať o získanie finančných prostriedkov na realizáciu svojich projektov.

Súťažné projekty hodnotila odborná porota, ktorú tvorili Denis Kováč, influencer a autor podcastu Mozgová atletika, Michaela Králiková, influencerka a mentorka duševného zdravia, Andrea Froncová zo združenia BROZ, Eva Guliková, riaditeľka Ekofondu SPP a odborníčka na efektívne hospodárenie s energiou a energetické riešenia, Helena Skalská z SPP.

Víťazmi prvého ročníka súťaže Greenfluenceri a energia sa stali nasledovné školy:

  • Základná škola s materskou školou v obci Lisková s projektom „Zelená v našom jedle“.
  • Základňa škola Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne, ktorej žiaci pripravili ekologický projekt zachovania biodiverzity v školskom areáli s názvom „Vytvorenie klimatickej záhrady“.
  • Základná škola na Nám. L. Novomeského v Košiciach, ktorá pripravila projekt s názvom „Týždeň životného prostredia na Lacáku“.
  • Základná škola s materskou školou v Makove, s projektom "Greenfluenceri v Makove".
  • Porota ocenila aj rozsiahly projekt v oblasti využitia energie a udržateľného spôsobu života, ktorý realizovali študenti Gymnázia Angely Merici v Trnave, s názvom „Gamácky ekologický desiatok“, ktorý spočíval v mesačných cykloch, venovaných konkrétnej problematike, v rámci ktorých prebiehali nielen vzdelávacie aktivity, ale aj konkrétne praktické akcie.

Viac informácií o súťaži a víťazných projektoch

Ambíciou organizátorov súťaže je aj v budúcnosti inšpirovať mladých ľudí k hľadaniu udržateľných riešení a podporovať šírenie relevantných informácií v školskej komunite s využitím médií a sociálnych sietí. „Naším cieľom je aktívne ovplyvniť formovanie postojov žiakov, učiteľov, škôl a komunít v ich blízkosti v oblasti udržateľnosti. Očakávame, že aj prostredníctvom tejto našej súťaže prelomíme bariéry váhavosti a iniciujeme prevzatie zodpovednosti za udržateľnosť svojho správania a spôsobu života – a to nielen získavaním nových poznatkov, ale aj realizáciou konkrétnych krokov," hovorí Eva Guliková, riaditeľka Ekofondu SPP. Druhý ročník súťaže plánuje Ekofond SPP spustiť už na jeseň 2023.

O súťaži Greenfluenceri a energia

Ekofond SPP realizuje vzdelávací program, ktorý zastrešuje všetky vzdelávacie aktivity neziskovej organizácie Ekofond SPP a uplatňuje princípy medzipredmetového vzdelávania. Svojou cieľavedomou činnosťou spája prvky environmentálnej výchovy, tímovú spoluprácu, témy kritického myslenia pri práci s informáciami a vytvára prepojenie s hodnotami z oblasti morálky, etiky a žurnalisticky zodpovednej práce. Ambíciou programu je postupne otvárať rôzne témy zamerané na energiu (nielen ako fyzikálnu veličinu), energetickú efektívnosť, ochranu životného prostredia a udržateľnosť.

Cieľom súťaže Greenfluenceri a energia je aktivizácia žiakov pod vedením koordinátora projektu, smerujúca k identifikácii problémov a problematických situácií z oblasti ochrany životného prostredia, výroby, prenosu a efektívneho využitia rôznych zdrojov energie.

Späť na aktuality