Ekofond SPP, n.o.

Je nezisková organizácia, ktorá v súlade so svojím účelom poskytuje rôzne formy podpory prostredníctvom vlastných projektov, programov a grantov alebo partnerských projektov. Od svojho vzniku finančne podporila množstvo projektov efektívneho využívania energií, ochrany životného prostredia a aktivít spojených s osvetou v týchto oblastiach.

Členka správnej rady

Ing. Andrea Farkašová, MBA

Člen správnej rady

Ing. Marek Chrastina

Člen správnej rady

Ing. Rastislav Nemec

Riaditeľka

Ing. Eva Guliková

Štatút   Dodatok č. 1 k štatútu

Účelom neziskovej organizácie je poskytovanie

všeobecne prospešných služieb v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt;
služieb v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb;
ďalších všeobecne prospešných služieb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva a služieb s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne obyvateľstva o zdravom životnom štýle, venovanie pozornosti ochrane zdravia a prevencii voči ochoreniam, významu ochrany životného prostredia na zdravie obyvateľstva.

Hodnoty ktoré vyznávame

Inovatívnosť

Podporujeme aplikovaný výskum a vývoj technológií na báze zemného plynu a projekty netradičného, resp. inovatívneho spojenia zemného plynu s inými druhmi energie. Aj preto sme naše aktivity v oblasti vlastných projektov nasmerovali prioritne do oblasti školstva s cieľom podporiť inovatívny prístup k výuke vybraných „klasických“ predmetov novými metódami s cieľom zatraktívniť ju, vytvoriť podmienky na medzipredmetový prístup k výuke a obohatiť ju novými aktuálnymi informáciami a poznatkami.

Iniciatíva

Snažíme sa zamerať naše aktivity na proaktívne riešenie problematiky v oblasti výroby a spotreby energií, ktoré prináša primárne benefity podporeným subjektom najmä v oblasti zníženia nákladov na zabezpečenie svojich energetických potrieb, sekundárne v oblasti pozitívneho vplyvu na životné prostredie.

Partnerstvo

Naše aktivity sú zamerané najmä na podporu „nepodnikateľských subjektov“, najmä neziskových organizácií, škôl, obcí, VÚC a organizácií nimi zriadených. Preto je našou víziou byť profesionálnym a spoľahlivým partnerom všetkým, ktorí sa zameriavajú na zlepšenie energetickej efektívnosti a kvality životného prostredia, s cieľom prispieť k vytvoreniu podmienok pre udržateľný rozvoj spoločnosti.

Etika a transparentnosť

Všetky podmienky a kroky rozhodovacieho procesu a procesu podpory sú otvorene komunikované a zverejnené na webovej stránke neziskovej organizácie. Samozrejmosťou je plnenie si povinností, ktoré neziskovej organizácii vyplývajú zo zákona.