Ekofond SPP, n.o.

je nová nezisková organizácia, ktorá je pokračovateľom neinvestičného fondu EkoFond, n.f.. Tento bol zriadený SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti energetickej efektívnosti. Od svojho vzniku finančne podporil množstvo projektov efektívneho využívania energií, ochrany životného prostredia a aktivít spojených s osvetou v týchto oblastiach. Podpora fondu bola zameraná na nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinou boli najmä subjekty financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúce sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie či občianske združenia.

Ekofond SPP, n.o. ako priamy pokračovateľ fondu bude napĺňať jeho poslanie a víziu a naďalej bude spoľahlivým a profesionálnym partnerom pre všetkých, ktorí sa rozhodli ísť cestou energetickej efektívnosti a chcú prispieť k vytvoreniu podmienok pre udržateľný rozvoj spoločnosti.

Predsedníčka správnej rady

Mgr. Ivana Zelizňáková

Člen správnej rady

Ing. Miroslav Milán

Člen správnej rady

Ing. Rastislav Nemec

Riaditeľka

Ing. Eva Guliková

Štatút   Dodatok č. 1 k štatútu

Účelom neziskovej organizácie je poskytovanie

všeobecne prospešných služieb v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt;
služieb v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb;
ďalších všeobecne prospešných služieb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva a služieb s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne obyvateľstva o zdravom životnom štýle, venovanie pozornosti ochrane zdravia a prevencii voči ochoreniam, významu ochrany životného prostredia na zdravie obyvateľstva.

Hodnoty ktoré vyznávame

Inovatívnosť

Podporujeme aplikovaný výskum a vývoj technológií na báze zemného plynu a projekty netradičného, resp. inovatívneho spojenia zemného plynu s inými druhmi energie. Aj preto sme naše aktivity v oblasti vlastných projektov nasmerovali prioritne do oblasti školstva s cieľom podporiť inovatívny prístup k výuke vybraných „klasických“ predmetov novými metódami s cieľom zatraktívniť ju, vytvoriť podmienky na medzipredmetový prístup k výuke a obohatiť ju novými aktuálnymi informáciami a poznatkami.

Iniciatíva

Snažíme sa zamerať naše aktivity na proaktívne riešenie problematiky v oblasti výroby a spotreby energií, ktoré prináša primárne benefity podporeným subjektom najmä v oblasti zníženia nákladov na zabezpečenie svojich energetických potrieb, sekundárne v oblasti pozitívneho vplyvu na životné prostredie.

Partnerstvo

Naše aktivity sú zamerané najmä na podporu „nepodnikateľských subjektov“, najmä neziskových organizácií, škôl, obcí, VÚC a organizácií nimi zriadených. Preto je našou víziou byť profesionálnym a spoľahlivým partnerom všetkým, ktorí sa zameriavajú na zlepšenie energetickej efektívnosti a kvality životného prostredia, s cieľom prispieť k vytvoreniu podmienok pre udržateľný rozvoj spoločnosti.

Etika a transparentnosť

Všetky podmienky a kroky rozhodovacieho procesu a procesu podpory sú otvorene komunikované a zverejnené na webovej stránke neziskovej organizácie. Samozrejmosťou je plnenie si povinností, ktoré neziskovej organizácii vyplývajú zo zákona.