Ekofond SPP, n.o.

Je nezisková organizácia, ktorá v súlade so svojím účelom poskytuje rôzne formy podpory prostredníctvom vlastných projektov, programov a grantov alebo partnerských projektov. Od svojho vzniku finančne podporila množstvo projektov efektívneho využívania energií, ochrany životného prostredia a aktivít spojených s osvetou v týchto oblastiach.

Orgány Ekofondu SPP


Člen dozornej rady

doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD.

Člen dozornej rady

JUDr. Pavel Jurek

Člen dozornej rady

Mgr. Boris Machút

Predsedníčka správnej rady

Ing. Andrea Farkašová, MBA

Člen správnej rady

Ing. Marek Chrastina

Člen správnej rady

Ing. Jakub Ondrejka

Riaditeľka

Ing. Zlatica Vargová

Štatút   Dodatok č. 1 k štatútu

Účelom neziskovej organizácie je poskytovanie

všeobecne prospešných služieb v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt;
služieb v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb;
ďalších všeobecne prospešných služieb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva a služieb s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne obyvateľstva o zdravom životnom štýle, venovanie pozornosti ochrane zdravia a prevencii voči ochoreniam, významu ochrany životného prostredia na zdravie obyvateľstva.

Hodnoty ktoré vyznávame

Inovatívnosť

Podporujeme aplikovaný výskum a vývoj technológií na báze zemného plynu a projekty netradičného, resp. inovatívneho spojenia zemného plynu s inými druhmi energie. Aj preto sme naše aktivity v oblasti vlastných projektov nasmerovali prioritne do oblasti školstva s cieľom podporiť inovatívny prístup k výuke vybraných „klasických“ predmetov novými metódami s cieľom zatraktívniť ju, vytvoriť podmienky na medzipredmetový prístup k výuke a obohatiť ju novými aktuálnymi informáciami a poznatkami.

Iniciatíva

Snažíme sa zamerať naše aktivity na proaktívne riešenie problematiky v oblasti výroby a spotreby energií, ktoré prináša primárne benefity podporeným subjektom najmä v oblasti zníženia nákladov na zabezpečenie svojich energetických potrieb, sekundárne v oblasti pozitívneho vplyvu na životné prostredie.

Partnerstvo

Naše aktivity sú zamerané najmä na podporu „nepodnikateľských subjektov“, najmä neziskových organizácií, škôl, obcí, VÚC a organizácií nimi zriadených. Preto je našou víziou byť profesionálnym a spoľahlivým partnerom všetkým, ktorí sa zameriavajú na zlepšenie energetickej efektívnosti a kvality životného prostredia, s cieľom prispieť k vytvoreniu podmienok pre udržateľný rozvoj spoločnosti.

Etika a transparentnosť

Všetky podmienky a kroky rozhodovacieho procesu a procesu podpory sú otvorene komunikované a zverejnené na webovej stránke neziskovej organizácie. Samozrejmosťou je plnenie si povinností, ktoré neziskovej organizácii vyplývajú zo zákona.