Kontaktné údaje

Kontaktné údaje

Ekofond SPP, n.o.
Mlynské nivy 4924/44A
821 09 Bratislava - Ružinov

IČO: 52116166
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Registračné číslo:
OVVS-106081/516/2018-NO

Registrový úrad:
Okresný úrad Bratislava