Ekofond SPP


realizuje
neSPPíme, znižujeme
uhlíkovú stopu

posilňujeme environmentálnu
a spoločenskú zodpovednosť
Vzdelávací program
Ekofond SPP pre budúcnosť
podporujeme inovatívne vzdelávanie
súťaž Greenfluenceri a energia
Poznámevíťaza!
Lokálnyfotovoltickýzdrojv hodnotedo 35 tisíc eurzískavaGymnázium,Bilíkova 24,Bratislava.
Všetkýmzapojenýmškolámako ihlasujúcimďakujemeza účasťa vidímesa znovao rokpri II.ročníkusúťaže!

dozvedieť sa viac
Súťaž o fotovoltiku na školy
podporujeme rozvoj
obnoviteľných zdrojov
Technik energetických zariadení budov
podporujeme stredoškolský študijný odbor budúcnosti
Ekofond SPP je vaším spoľahlivým partnerom.
Spoločne efektívnejšie prispejeme k vytvoreniu podmienok na smerovanie k udržateľnému rozvoju spoločnosti.
dozvedieť sa viac
Programy a granty

finančná podpora určená realizátorovi projektu. Jej rozsah, podmienky pridelenia a kritériá vyhodnotenia budú detailne spracované a uverejnené vždy pred začatím každého programu a grantu vo forme výzvy.
dozvedieť sa viac
Vlastné projekty

aktivity realizované a organizované v súlade s účelom neziskovej organizácie, v rámci jej vlastnej iniciatívy, respektíve v spolupráci so subdodávateľmi vybraných prác.
dozvedieť sa viac
Partnerské projekty

spolupráca s inými neziskovými, resp. neinvestičnými subjektmi a nadáciami na ich aktivitách a projektoch, ktoré sú v súlade s účelom Ekofond SPP, n.o..
dozvedieť sa viac