Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ

Mokrade, v ktorých sa voda zadržiava alebo spomaľuje, majú schopnosť uvoľňovať vodu do prostredia postupne, a tým zvlhčovať ovzdušie a zásobovať malý vodný cyklus, čím ovplyvňujú zrážkové pomery a výrazne vplývajú na mikroklímu územia.

Mokraď možno charakterizovať ako biotop, ktorého existencia je podmienená vodou. Toto územie môže byť nasiaknuté vodou trvalo alebo sezónne. Práve prítomnosť vody vytvára v krajine špecifický biotop s charakteristickými vlhkomilnými porastmi, ako sú trstinové zárasty a vlhkomilné druhy rastlín, ktoré poskytujú vhodné podmienky pre rôzne druhy živočíchov od hmyzu až po cicavce. Pre človeka zvyšuje atraktívnosť mokradí možnosť pozorovať vzácne druhy vodného vtáctva. Na Slovensku máme viaceré typy mokradí: riečne nivy, močiare, rašeliniská a slatiny.

Lužné lesy – čiže lesy na nížinách v okolí riek majú práve vďaka riečnej dynamike oveľa vyššiu produktivitu a tým pádom aj oveľa vyššiu schopnosť zachytávania a ukladania CO2. Vo vegetácii a v pôde majú lužné lesy 2-krát vyššie zásoby uhlíka ako lesy vo vyšších nadmorských výškach. V lesoch je pri ukladaní uhlíka dôležitá predovšetkým pôda. V nej sa ukladá až polovica uhlíka, ktorú les absorbuje. A to je dôvod, prečo sú lužné lesy v absorbovaní a ukladaní uhlíka jednotkou spomedzi lesov. Vďaka riekam, pri ktorých rastú a pravidelným záplavám sa pôda v lužných lesoch neustále obnovuje, čo z nich robí doslova vysávače CO2 – hektár lužného lesa drží až 354 ton CO2.

Dunajské lužné lesy patria k posledným zvyškom lužných lesov v strednej Európe. Svojou jedinečnosťou, krásou, druhovým bohatstvom a vysokou produkciou biomasy, sa prirovnávajú k dažďovým pralesom. Významne sa podieľajú aj na udržiavaní zásob pitnej vody a tvoria prirodzenú ochranu pred povodňami.

Pôvodné druhy topoľov majú oveľa vyššiu schopnosť prirodzene zmladzovať a preto je ich na jednotku plochy oveľa väčší počet, takže ich koreňová sústava má výraznejšiu vodoochrannú a pôdoochrannú funkciou. Dosahujú aj vyšší vek ako druhy vysádzané kvôli hospodáreniu, takže v staršom veku si v nich dutinové hniezdiče môžu vytvárať dutiny a tak vzniká vhodný biotop pre tieto živočíchy. Spoločne sme terno rok vysadili až 2600 stromov prirodzených lužných lesov, topoľov bielych, sivých a čiernych.