OBČIANSKE ZDRUŽENIE LES

Tento projekt neSPPíme, znižujeme uhlíkovú stopu realizujeme aj v spolupráci so Správou Tatranského národného parku (TANAP) a OZ LES.

Tieto jedle stáročia rástli a mohutneli v geologicky a geomorfologicky špecifickom území, ktoré je výsledkom poľadovcového vývoja. Vykúpené stromy sú vzácne nielen vekom, ale aj svojou reprodukčnou schopnosťou zabezpečovať prirodzenú obnovu lesného porastu. Stromy majú vo všeobecnosti významnú schopnosť viazať uhlík. Zároveň, čím dlhšie stromy žijú, tým viac prispievajú k čistejšiemu ovzdušiu a k viazaniu vody v krajine.

V rámci tejto spolupráce podporujeme aj ďalšiu oblasť ochranu mokradí a prispejeme tak k znižovaniu emisií CO2, a k zadržiavaniu vody v krajine. Mokraď je územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda, vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami. Mokraď ako ekosystém prispieva k ochladzovaniu atmosféry tým, že akumuluje organickú hmotu odumretých rastlín, do ktorých bolo počas ich života uskladnené určité množstvo CO2 (časť CO2 sa síce pri odumretí rastliny uvoľní späť do atmosféry, avšak toto množstvo je väčšinou nižšie v porovnaní s obsahom asimilovaného a následne sekvestrovaného CO2). Sekvestrácia uhlíka v rašeliniskách - je dlhodobé odstraňovanie oxidu uhličitého (CO2) z atmosféry, ktoré pomôže obmedziť klimatické zmeny. Sekvestrácia uhlíka v rašeliniskách je v priemere 10–30 g C na m2 za 1rok (= odstránenie z atmosféry 0,4–1,1 t CO2 na 1 ha za 1rok). Ukladanie uhlíka sa líši v závislosti od rašeliniska, ale spravidla predstavuje 30 - 70 kg uhlíka na meter kubický rašeliny. V spolupráci s TANAP v roku 2022 zrealizujeme pilotný projekt zameraný na ochranu mokradí v Tatrách. Cieľom je podporiť manažment mokradí tak, aby nedochádzalo k ich degradácii a to prostredníctvom výrubu výmladkov drevín, výrubu vzrastlých drevín, jednorázového mulčovania, kosenia ľahkou mechanizáciou i ručne, odstraňovaním biomasy z plochy rašelinísk a úpravou ich hydrologického režimu.