Partnerské projekty

Partnerské projekty predstavujú formu spolupráce s inými neziskovými, resp. neinvestičnými subjektmi a nadáciami na ich aktivitách a projektoch, ktoré sú v súlade s účelom neziskovej organizácie Ekofond SPP.

Forma spolupráce môže predstavovať jednak poskytnutie finančného príspevku na realizáciu projektov týchto subjektov, alebo poskytnutie vlastných disponibilných odborných a personálnych kapacít neziskovej organizácie Ekofond SPP pri určení zamerania, rozsahu a podmienok projektu, ako aj pri ich organizácii a vyhodnotení.

Pravidlá poskytovania podpory Žiadosť o poskytnutie podpory