TEZB - Technik energetických zariadení budovKód a názov študijného odboru: 3693 K technik energetických zariadení budov
Dĺžka štúdia: 4 roky
Určenie: dievčatá a chlapci
Forma štúdia: denné štúdium
Poskytnutý stupeň vzdelania: ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie
Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
výučný list
Účelové kurzy: kurz zvárania
skúška o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa §21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z.
Ďalšie možnosti vzdelávania: pomaturitné štúdium
štúdium na vysokej škole
odborné technické kurzy
Profil absolventa: Absolvent je pripravený uplatniť sa ako kvalifikovaný stredný technický pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti v oblasti technického zariadenia budov vrátane elektroinštalácií, ich montáž, údržbu, opravu a vykonávať skúšky, servis, diagnostikovanie a odstraňovanie porúch na energetických zariadeniach budov a ich príslušenstve, poskytovať energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov a uvádzať ich do prevádzky.

Uplatnenie absolventa

TEZB očami odborníkov z praxe

Má TEZB budúcnosť? Kde sa viem stretnúť s prácou absolventov? A čo má tento odbor spoločné so zelenými témami? Vypočuj si odborníkov z praxe a dozvieš sa viac.

Ing. Radomír Jaček
junior integrátor

Ing. Marek Chrastina
technický riaditeľ

Odbor budúcnosti dostupný iba na siedmich stredných školách

Stredná odborná škola elektrotechnická
Sibírska 1, Trnava
Stredná odborná škola technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, Bratislava
Stredná odborná škola stavebná
Tulipánová 2, Žilina
Spojená škola
Československej armády 24, Martin
Spojená škola
Kremnička 10, Banská Bystrica
Stredná odborná
škola technická

Volgogradská 1, Prešov
Stredná odborná
škola technická

Kukučínova 23, Košice
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
dozvedieť sa viac
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
dozvedieť sa viac
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
dozvedieť sa viac
Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina
dozvedieť sa viac
Spojená škola, Československej armády 24, Martin
dozvedieť sa viac
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava
dozvedieť sa viac
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
dozvedieť sa viac