TEZB - Technik energetických zariadení budov

Kód a názov študijného odboru:

● 3693 K technik energetických zariadení budov

Dĺžka štúdia:

● 4 roky

Určenie:

● dievčatá a chlapci

Forma štúdia:

● denné štúdium

Poskytnutý stupeň vzdelania:

● ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie

Spôsob ukončenia štúdia:

● maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

● vysvedčenie o maturitnej skúške

● výučný list

Účelové kurzy:

● kurz zvárania

● skúška o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa §21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z.

Ďalšie možnosti vzdelávania:

● pomaturitné štúdium

● štúdium na vysokej škole

● rekvalifikačné kurzy

Profil absolventa:

● Absolvent je pripravený uplatniť sa ako kvalifikovaný stredný technický pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti v oblasti technického zariadenia budov vrátane elektroinštalácií, ich montáž, údržbu, opravu a vykonávať skúšky, servis, diagnostikovanie a odstraňovanie porúch na energetických zariadeniach budov a ich príslušenstve, poskytovať energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov a uvádzať ich do prevádzky.”

Uplatnenie absolventa

vysokokvalifikovaný zamestnanec v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
odborný pracovník pre vykonávanie montáže, údržby a opravy rozvodov technických zariadení budov vrátane elektroinštalácií
odborný pracovník pre diagnostikovanie a odstraňovanie závad na energetických zariadeniach budov a ich príslušenstve
odborný zamestnanec pre energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov a ich uvádzanie do prevádzky
vlastná podnikateľská činnosť
vykonávať odborné práce v krajinách EU

Študijný odbor technik energetických zariadení budov je otvorený na týchto školách

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
dozvedieť sa viac
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
dozvedieť sa viac
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava
dozvedieť sa viac
Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina
dozvedieť sa viac
Spojená škola, Československej armády 24, Martin
dozvedieť sa viac
Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava
dozvedieť sa viac
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice
dozvedieť sa viac